Zimbabwe

In Zimbabwe kunnen veel ouders als gevolg van armoede niet of niet goed genoeg voor hun kinderen zorgen. Schoolgaande kinderen hebben een hoger risico om vroeg uit te vallen op school, hebben weinig mogelijkheden op een vervolgopleiding, gaan jong werken tegen een te laag inkomen om van rond te komen en krijgen veelal op te jonge leeftijd kinderen. Moeder- en kindsterfte is 50% hoger onder tienermoeders en in rurale gebieden (Unicef, 2015).

De HIV/Aids prevalentie in Zimbabwe is één van de hoogste ter wereld. De sector gezondheidszorg in Zimbabwe kampt al decennialang met een tekort aan financiering, voldoende gekwalificeerd personeel, slechte infrastructuur en apparatuur. Waar er wel goede gezondheidszorg beschikbaar is, is deze voor de armste lagen van de bevolking vaak niet toegankelijk door hoge kosten van medische behandeling.

Meer dan vijf miljoen kinderen in Zimbabwe groeien op in armoede, in eenoudergezinnen of zonder ouders. Deze zgn. Orphans and Vulnerable Children of OVC’s hebben te maken met ondervoeding, HIV/Aids-besmetting, geweld, misbruik of verwaarlozing en onvoldoende toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. OVC’s werden voorheen vaak ondergebracht in weeshuizen. De overheid van Zimbabwe heeft zich in de afgelopen jaren echter geschaard achter de resultaten uit internationale onderzoeken aangaande de opvang van en zorg voor wees- en kwetsbare kinderen. Het National Action Plan (NAP) for Orphans and Vulnerable Children 1 in Zimbabwe geeft aan dat elk zorgplan voor kinderen uit moet gaan van de best mogelijke oplossing voor het kind zelf. Institutionele zorg (opvang in een wees- of opvanghuis) is in een zorgplan het laatste alternatief, wanneer andere oplossingen niet mogelijk zijn. Primair hoort een kind opgevangen te worden door de eigen familie. Wanneer de eigen familie hiertoe niet in staat is, behoort zij te worden ondersteund. Met de juiste sociale begeleiding, op basis van de problematiek waarmee de familie kampt, kan het heel haalbaar zijn te komen tot een situatie waarin het wel verantwoord is om het kind bij de eigen familie te plaatsen. Pleegzorg in familieverband kan hierbij een tijdelijke oplossing zijn om de periode te overbruggen waarin de ouder(s) of andere familieleden de juiste gezinsbegeleiding krijgen. Op nationaal niveau zijn er dus duidelijke beleidslijnen geformuleerd. Op lokaal niveau sluiten social workers en zorgorganisaties zich aan bij deze visie, maar ontbreekt het vaak aan middelen om de benodigde programma’s te implementeren.

In het werkgebied van IMBA Zimbabwe, de rurale gemeenschappen van Seke en Chivhu Rural leeft ca. 65% van de mensen in armoede. IMBA richt zich met haar programma’s specifiek op wetsbare kinderen, alsmede op ouders, grootouders of andere familieleden die verantwoordelijk zijn voor het kind en ondersteuning nodig hebben. Voor kinderen die door een ongezonde thuissituatie niet meer naar huis kunnen, blijken in de praktijk vaak gezinnen te zijn die het kind graag willen opnemen, maar ook deze pleeggezinnen hebben hierbij de juiste ondersteuning nodig.

In de jaren sinds 2004 hebben we veel triomfen en successen geboekt. In dit tweede decennium van onze bijdrage gaan we door met het versterken van de impact van onze activiteiten.

Steun ons

Met jouw steun helpen wij de meest kwetsbare kinderen en hun gezinnen in Zimbabwe en Malawi


© Copyright 2021 IMBA International. Webdesign door: IJzersterk Producties.